Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

dokumentacja ikona

Oferujemy sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia budynków wymagających dodatkowej ekspertyzy. Sporządzane przez nas dokumentacje geologiczno-inżynierskie określają m.in.:

  • charakterystykę projektowanego obiektu budowlanego z uwzględnieniem wymiarów, przewidywanego obciążenia dla gruntu i głębokości posadowienia,
  • założenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane projektowanego obiektu budowlanego,
  • opis budowy geologicznej terenu,
  • opis i ocenę zakresu badań terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich (z uwzględnieniem kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania warunków gruntowych),
  • charakterystykę i ocenę właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał,
  • ustalenie głębokości położenia pierwszego poziomu wód podziemnych i ocenę ich wpływu na materiały konstrukcyjne,
  • prognozę zmian warunków geologiczno-inżynierskich mogących wystąpić podczas budowy, użytkowania i rozbiórki projektowanego obiektu budowlanego,
  • wskazania dotyczące sposobów posadowienia projektowanego obiektu budowlanego,
  • zalecenia dotyczące prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu budowlanego z uwzględnieniem jego kategorii geotechnicznej.

 

Kiedy wymagana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Konieczność wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zależna jest od występowania dwóch czynników – stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznej budynku. Wymóg dokumentacji dotyczy wszystkich budynków, których posadowienie planowane jest na skomplikowanych warunkach gruntowych. Obowiązuje również dla obiektów budowlanych przynależących do drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej. Dokumentacja geologiczno-inżynierska podlega zatwierdzeniu urzędowemu.